Systém MICRODOTS predstavuje sofistikovaný spôsob značenia Vášho majetku, pozostávajúci z mikrobodiek, UV značenia a databázy - jeden z  najefektívnejších bezpečnostných systémov na svete pri ochrane Vášho majetku pred krádežou.

Nanesením tisícok mikrobodiek obsahujúcich unikátny kód a UV značením označíme množstvo dielov Vášho vozidla, čím tento prestáva byť pre zlodeja atraktívnym.  Odstránenie mikrobodiek a UV značenia je nesmierne pracné, nákladné, a preto je Vaše vozidlo dokonale chránené.

Výnimočnosť systému MICRODOTS spočíva v:

  • efektívnej kombinácii 3 identifikačných nástrojov,
  • jednoduchosti aplikácie a kontroly,
  • časovo a finančne nenáročnom spôsobe identifikácie a zdokumentovania označeného vozidla,
  • jedinečnosti mikrobodky dDotDNA® vďaka  patentovej ochrane,
  • vysokej životnosti mikrobodiek dDotDNA® zodpovedajúcej životnosti samotného vozidla,
  • schopnosti zaznamenať niekoľko vrstiev informácií v mikrobodkách a v UV označení – pri identickosti kódov na oboch týchto nosičoch a následné spárovanie so záznamom v databáze,
  • vďaka mikrorozmerom a vysokej početnosti je nemožné nájsť a odstrániť všetky mikrobodky dDotDNA® z označeného vozidla,
  • UV náter je voľným okom neviditeľný a ostáva zachovaný aj po prelakovaní označeného dielu,
  • aplikácia sa bude uskutočňovať výlučne autorizovanými partnermi spoločnosti microdots, s. r. o., čím sa zabezpečí odbornosť aplikácie a registrácie v databáze.

Unikátna patentovaná technológia mikrobodiek, rozšírená  o UV značenie a originálnu databázu, je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Databáza SR je prepojená na medzinárodnú databázu.

Systém MICRODOTS je po úspešnej implementácii vďaka svojej jednoduchosti, rýchlosti aplikácie a nemožnosti vytvorenia falzifikátu, progresívnym nástrojom na ochranu pred krádežami a podvodmi.